Vedtekter

 

Vedtekter for Venneforeningen

 

Vedtatt på generalforsamlingen 19. mars 2013

 

§ 1. Venneforeningen KNM Narvik ble stiftet 14. november 2007.

 

§ 2. Venneforeningen er en selvstendig organisasjon som skal arbeide i et nært samarbeid med Stiftelsen KNM Narvik.

 

§ 3. Venneforeningen har til formål å støtte arbeidet med å bevare fartøyet og å skape et sosialt miljø rundt museumsfregatten KNM Narvik. Stiftelsen kan gjøre avtale med venneforeningen om bistand til diverse gjøremål.

 

§ 4. Venneforeningen er åpen for alle som har interesse for marinehistorie og/eller fregatter. Foruten enkeltmedlemmer kan det opptas bedrifter og institusjoner. Kontingenter fastsettes av årsmøtet. Venneforeningens medlemmer og deres familier har gratis adgang til museumsfregatten.

 

§ 5. Venneforeningen ledes av et styre på 7 medlemmer og 2 varamedlemmer:

Leder, nestleder, sekretær, kasserer og 3 styremedlemmer. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Funksjonstiden er 2 år og avpasses slik at leder og kasserer velges et år og de øvrige året etter. Varamedlemmene velges for ett år av gangen. Daglig leder av Stiftelsen KNM Narvik er et av styremedlemmene. Lederen i venneforeningen er observatør til styret i Stiftelsen KNM Narvik. I hans fravær stiller en av de øvrige i styret.

 

§ 6. Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og skal holdes innen utgangen av mars hvert år. Innkalling skal skje med 14 dagers varsel, fortrinnsvis ved bruk av elektronisk post. Alle betalende medlemmer har stemmerett. Dersom et medlem ikke kan møte kan han avgi sin stemme ved fullmakt.

Årsmøtet ledes av lederen, protokollen føres av sekretæren. Disse pluss to valgte av de fremmøtte undertegner protokollen.

- Årsmøtet skal behandle:

- Godkjenning av innkallingen

- Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen

- Styrets årsmelding

- Revidert regnskap

- Fastsettelse av medlemskontingenter.

- Fastsettelse av budsjett

- Forslag som er meldt til styret innen utgangen av februar.

- Eventuelle forslag fra styret.

- Valg av: styre

revisor

valgkomité med 2 medlemmer.

 

§ 7. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med 14 dagers varsel dersom styret eller 1/10 av medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte skal kun behandle de saker som på forhånd er bekjentgjort.

 

§ 8. Endringer av disse vedtektene kan vedtas av årsmøtet med minst 2/3 av de fremmøtte stemmer.

 

§ 9. Oppløsning av Venneforeningen KNM Narvik må vedtas av to påfølgende årsmøter med 3/4 flertall av de fremmøtte, dog må minst 10 % av medlemmene være til stede for å fatte et lovlig vedtak om oppløsning. Ved oppløsning tilfaller Venneforeningens midler og eventuelle eiendeler Stiftelsen KNM Narvik.

(Det ble gjort endring av styrets sammensetning på årsmøtet i 2013)

 

COPYRIGHT © 2014 VENNEFORENINGEN KNM NARVIK | ALL RIGHTS RESERVED